کنه تارتن و نحوه مبارزه با آن

با توجه به اینکه مقاومت کنه ها در سنین مختلف در مقابل سموم شیمیایی یکسان نیست، در مبارزه شیمیایی باید ار چند نوع سم استفاده کرد. به عنوان مثال می توانید از آبامکتین و کلوفنتزین برای سمپاشی در غروب استفاده کنید. سمپاشی را غروب انجام داده و توجه داشته باشید که زیر و روی برگ ها باید کاملا شسته شود و صبح روز بعد با اسپیدور اقدام به سمپاشی کنید. همچنین می توان از گوگرد مایع و گوگرد پودری هم برای مبارزه با کنه ها استفاده نمود.
نکات مهم:
در مورد کنه ها میزان مصرف محلول سم ممکن است تا ۵ برابر بیشتر از سمپاشی های معمول باشد و برگ ها باید شستشوی کامل داده شوند.
به خاطر تجمع کنه ها در سطح زیرین برگ سم پاشی باید بیشتر در زیر برگ ها صورت بگیرد.
باتوجه به اینکه حرکت کنه ها بسیار کند است و به سرعت در منطقه پخش نمی شوند در صورت مشاهده می توان به صورت نقطه ای و با استفاده از سموم قوی با آنها مبارزه کرد و یا می توان چند بوته آلوده را به طور کلی حذف نمود.