پایه هلو شلیل و بادام GF677

پایه GF677 دو رگه هلو و بادام و منشاء آن کشور فرانسه می باشد. پایه GF677 بسیار قوی بوده و دارای رشد رویشی بسیار زیادی می باشد. پایه GF677 دارای سیستم ریشه قوی تر، بزرگتر و عمیق تر از پایه بذری مثل شفتالو می باشد. پایه GF677 در خاک های آهکی قابل استفاده است، اما […]

بیشتر ببینید