نهال انگور فلیم سیدلس

منشاء رقم انگور فلیم سیدلس کشور آمریکا می باشد . انگور فلیم سیدلس میانرس بوده، اندازه حبه های انگور فلیم سیدلس متوسط و رنگ حبه های آن قرمز روشن می باشد. انگور فلیم سیدلس شیرین و دارای طعم و عطر عالی می باشد، این رقم انگور خودبارور بوده و تا حدودی حساس به سرما می […]

بیشتر ببینید

نهال انگور ترکمنستان 4

منشاء انگور ترکمنستان ۴ کشور ترکمنستان می باشد، انگور ترکمنستان ۴ میانرس بوده، رنگ میوه انگور ترکمنستان ۴ قرمز سیاه، خوشه بزرگ، شکل حبه های انگور ترکمنستان ۴ بیضی کوتاه ، اندازه حبه ها متوسط ، درصد قند حبه ها متوسط، انگور ترکمنستان ۴ دارای مصرف تازه خوری و کشمش می باشد مناطق توصیه شده […]

بیشتر ببینید

نهال انگور پرلت

منشا رقم انگور پرلت کشور امریکا می باشد، انگور پرلت تقریبا زودرس می باشد، انگور پرلت بیدانه بوده و حبه بزرگ می باشد و دارای میوه گوشت آلود می باشد، رنگ حبه های انگور پرلت سبز مات می باشد. انگور پرلت شیرین بوده و دارای عطر و طعم خاصی می باشد و دارای مصرف تازه […]

بیشتر ببینید

نهال انگور لعل سیاه

انگور لعل سیاه دیررس بوده ، اندازه حبه های انگور لعل سیاه متوسط می باشد ، شکل حبه های انگور لعل سیاه گرد می باشد، اندازه خوشه های انگور لعل سیاه متوسط می باشد، این رقم متحمل به خشکی و آهک خاک می باشد و نحوه مصرف انگور لعل سیاه مصرف تازه خوری می باشد.

بیشتر ببینید
1 2 10