پایه M7

200,000 ریال

پایه رویشی جهت پیوند انواع ارقام سیب
اندازه درختان روی این پایه 55-65 درصد درختان بذری
متحمل به اکثر بیماری ها
سازگار با انواع وسیعی ازخاک¬ها و اقلیم¬ها
فواصل کاشت به صورت 3*4 متر
عملکرد پایه 2 الی 2.5 برابر پایه های بذری

500 در انبار

دسته:
اشتراک گذاری:

پایه رویشی جهت پیوند انواع ارقام سیب
اندازه درختان روی این پایه ۵۵-۶۵ درصد درختان بذری
متحمل به اکثر بیماری ها
سازگار با انواع وسیعی ازخاک¬ها و اقلیم¬ها
فواصل کاشت به صورت ۳*۴ متر
عملکرد پایه ۲ الی ۲.۵ برابر پایه های بذری