کادر مدیریت

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

مهندس حامد محمودزاده
مهندس حامد محمودزاده
مدیریت بازرگانی
دکتر لطفعلی ناصری
دکتر لطفعلی ناصری
رئیس هیئت مدیره
محمد رحیمی
محمد رحیمی
مدیریت مالی و اداری
دکتر رضا امامعلی سبزی
دکتر رضا امامعلی سبزی
نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس پریا نجفی
مهندس پریا نجفی
مدیریت گلخانه
دکتر بهمن حسینی
دکتر بهمن حسینی
عضو هیئت مدیره
مهندس سپیده جوانبخت
مهندس سپیده جوانبخت
مدیریت آزمایشگاه