پایه گلابی OHF69
پایه گلابی OHF69

منشاء پایه گلابی OHF69 کشور آمریکا می باشد و یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد. مقاومت پایه OHF69 نسبت به کلروز و خشکی متوسط می باشد. پایه OHF69 دارای سیستم ریشه قوی می باشد. پایه OHF69 مقاوم به بیماری آتشک است. پایه OHF69 تمایل کمی به تولید پاجوش دارد. پایه OHF69 دارای عملکرد بالا و استقرار خوبی در خاک می باشد. پایه OHF69 دارای مقاومت بالا به آهک و خاک های سنگین می باشد. از ویژگیهای بارز پایه OHF69 می توان به پرمحصول بودن آن اشاره نمود به طوریکه با پیوند ارقام مناسب بر روی این پایه عملکرد به طور چشمگیری افزایش می یابد. عادت رشد این پایه به صورت عمودی است. و تراکم کاشت پایه OHF69 متوسط است.