پایه سیب M7
پایه سیب M7

منشاء پایه سیب M7 کشور انگلستان می باشد و اندازه درختان بر روی آن ۶۵ تا ۷۵ درصد درختان بذری می باشد. پایه M7 با دامنه وسیعی از خاک ها و اقلیم ها سازگاری دارد. پایه M7 نسبتا مقاوم به فیتوفترا می باشد. پایه M7 متحمل به اکثر بیماری ها می باشد. پایه M7 دارای استقرار خوب می باشد. فواصل کشت برای M7 به صورت ۳*۴ توصیه می شود.