همکاری با ما

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

  وضعیت تاهل:
  وضعیت جسمانی:
  خدمت سربازی:
  سابقه بیمه:
  آشنا به روش کشت بافت:
  متقاضی همکاری در کدام بخش هستید؟