نهال گیلاس قرمز خوشه ای
نهال گیلاس قرمز خوشه ای

زمان گلدهی گیلاس قرمز خوشه ای نیمه دوم فروردین ماه است و زمان رسیدن گیلاس قرمز خوشه ای اواخر خرداد ماه می باشد گیلاس قرمز خوشه ای درشت به رنگ قرمز یا رنگ قرمز کم رنگ می باشد و دانه های آن بزرگ است نهال های گیلاس قرمز خوشه ای تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه گزیلا۶ می باشند. این امر باعث شده درخت های گیلاس نیمه پاکوتاه شوند و باردهی این درختان از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابری نسبت به گیلاس های قرمز خوشه ای پایه بذری باشند. فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۳ یا ۳*۴می باشد همچنین این پایه باعث می شود اندازه میوه ها یکدست شود و کیفیت خیلی خوبی داشته باشند. در کل مدیریت باغ های گیلاس احداث شده با این نهال ها بسیار آسانتر می باشد. گیلاس قرمز خوشه ای نیاز به رقم گرده افشان دارد.