نهال گیلاس تکدانه سیاه
نهال گیلاس تکدانه سیاه

زمان گلدهی گیلاس تکدانه سیاه نیمه دوم فروردین ماه می باشد و زمان رسیدن گیلاس تکدانه سیاه اوایل تیرماه می باشد. رنگ پوست گیلاس تکدانه سیاه قرمز تیره و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد، میوه گیلاس تکدانه سیاه بسیار درشت می باشد دارای قابلیت حمل و نقل مناسب و بازارپسندی مناسب می باشد نهال های گیلاس تکدانه تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه گزیلا۶ می باشند. این امر باعث شده درخت های گیلاس نیمه پاکوتاه شوند و باردهی این درختان از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابری نسبت به گیلاس های تکدانه پایه بذری باشند. فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۳ یا ۳*۴می باشد همچنین این پایه باعث می شود اندازه میوه ها یکدست شود و کیفیت خیلی خوبی داشته باشند. در کل مدیریت باغ های گیلاس احداث شده با این نهال ها بسیار آسانتر می باشد. گیلاس تکدانه سیاه نیاز به رقم گرده افشان دارد.