زمان رسیدن گلابی افشار اوایل شهریور ماه می باشد، گلابی افشار قالبی درشت دارد و فوق العاده بادوام در حمل و نقل و صادرات می باشد. نهال های گلابی افشار تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه پیرودووارف می باشند. این امر باعث شده درخت های گلابی نیمه پاکوتاه شوند و باردهی این درختان از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابری نسبت به گلابی های افشار پایه بذری باشند. فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۳ یا ۲*۳ می باشد و توصیه می شود از سیستم داربستی برای مهار شاخه ها استفاده شود. همچنین این پایه باعث می شود اندازه میوه ها یکدست شود و کیفیت خیلی خوبی داشته باشند. از ویژگیهای دیگر این نهال ها مقاومت آنها در برابر آفت های رایج مانند آتشک، پسیل، عسلک و شانکر می باشد.