نهال آلو کالیفرنیا
نهال آلو کالیفرنیا

زمان رسیدن آلو کالیفرنیا اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ میوه آلو کالیفرنیا بنفش تیره مایل به سیاه می باشد، میوه آلو کالیفرنیا بسیار درشت می باشد و نوع مصرف آن تازه خوری بوده و قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه را دارد. نهال های آلو کالیفرنیا تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی آلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به آلو های پایه بذری می شود. ارتفاع آلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. نهال آلو کالیفرنیا نیاز به رقم گرده افشان ندارد.