خدمات

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

۱. مشاوره و احداث باغ‌های نوین
۲. طراحی و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار
۳. مشاوره و احداث گلخانه هیدروپونیک
۴. مشاوره و احداث نهالستان