حضور پر شور مردم نقده در سمینار آموزشی ترویجی شرکت اروم زیست تاک
حضور پر شور مردم نقده در سمینار آموزشی ترویجی شرکت اروم زیست تاک

به گزارش روابط عمومی شرکت اروم زیست تاک سمینار آموزشی ترویجی در شهرستان نقده و با استبال پر شور مردم نقده برگزار شد.