افتخارات

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

کسب عنوان کارگروه نمونه کشوری و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری

کسب عنوان کارگروه نمونه کشوری و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری

کسب عنوان تعاونی برتر استان و دریافت لوح تقدیر از استاندار

کسب عنوان تعاونی برتر استان و دریافت لوح تقدیر از استاندار

کسب عنوان تولید کننده نمونه نهال در سطح استان در سال 96

کسب عنوان تولید کننده نمونه نهال در سطح استان در سال ۹۶

کسب عنوان تولید کننده و بهره بردار برتر بخش کشاورزی

کسب عنوان تولید کننده و بهره بردار برتر بخش کشاورزی

تقدیر از شرکت اروم زیست تاک جهت حضورارزشمند و حمایت از برگزاری یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

تقدیر از شرکت اروم زیست تاک جهت حضور ارزشمند و حمایت از برگزاری یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران

تقدیر فرمانده سپاه شهدا استان آذربایجان غربی

تقدیر فرمانده سپاه شهدا استان آذربایجان غربی