نهال انگور ترکمنستان 4

منشاء انگور ترکمنستان ۴ کشور ترکمنستان می باشد، انگور ترکمنستان ۴ میانرس بوده، رنگ میوه انگور ترکمنستان ۴ قرمز سیاه، خوشه بزرگ، شکل حبه های انگور ترکمنستان ۴ بیضی کوتاه ، اندازه حبه ها متوسط ، درصد قند حبه ها متوسط، انگور ترکمنستان ۴ دارای مصرف تازه خوری و کشمش می باشد مناطق توصیه شده […]

بیشتر ببینید