پایه سیب M7

منشاء پایه سیب M7 کشور انگلستان می باشد و اندازه درختان بر روی آن ۶۵ تا ۷۵ درصد درختان بذری می باشد. پایه M7 با دامنه وسیعی از خاک ها و اقلیم ها سازگاری دارد. پایه M7 نسبتا مقاوم به فیتوفترا می باشد. پایه M7 متحمل به اکثر بیماری ها می باشد. پایه M7 دارای […]

بیشتر ببینید