نهال انگور ریش بابا قرمز

منشا رقم انگور ریش بابا قرمز کشور ایران می باشد ، شکل حبه های انگور ریش بابا قرمز بیضی کشیده می باشد ، اندازه حبه های انگور ریش بابا قرمز درشت، بادانه ، رنگ حبه ها قرمز ، دیررس، قابلیت حمل و نقل و نگهداری خوب ، شکل خوشه های انگور ریش بابا قرمز کوتاه […]

بیشتر ببینید

نهال انگور ریش بابا سفید

منشا رقم انگور ریش بابا سفید کشور ایران می باشد، انگور ریش بابا سفید دیررس بوده ، این رقم بادانه بوده ، شکل حبه های انگور ریش بابا سفید بیضی کشیده، اندازه حبه ها درشت ، رنگ حبه های انگور ریش بابا ، سفید کم رنگ مایل به سبز یا زرد می باشد ، انگور […]

بیشتر ببینید

نهال انگور حسینی

انگور حسینی تقریبا میان رس می باشد، این رقم انگور انگوری است دانه دار ، انگور حسینی دارای حبه های کشیده استوانه ای شکل می باشد و رنگ حبه ها سبز مایل به زرد می باشد . انگور حسینی خیلی انگور لطیف و آبداری است و بیشتر برای تازه خوری استفاده می شود.

بیشتر ببینید

نهال انگور قزل اوزوم

انگور قزل اوزوم دیررس می باشد، اندازه حبه های انگور قزل اوزوم بزرگ می باشد، شکل حبه های انگور قزل اوزوم بیضی می باشد، اندازه خوشه های انگور قزل اوزوم بزرگ بوده انگور قزل اوزوم دارای مصرف تازه خوری می باشد و این رقم انگور مناسب برای نگه داری در سردخانه و حمل و نقل […]

بیشتر ببینید

نهال انگور قرمز بیدانه

انگور قرمز بیدانه میان رس بوده ، این رقم بیدانه می باشد، شکل حبه های انگور قرمز بیدانه گرد، اندازه حبه ها کوچک می باشد، انگور قرمز بیدانه دارای گوشت سفت، بی رنگ ، فاقد مزه مشخص می باشد ، اندازه خوشه های انگور قرمز بیدانه متوسط تا بزرگ و خوشه ها طویل با دم […]

بیشتر ببینید
1 2 3 10