پایه سیب M7

منشاء پایه سیب M7 کشور انگلستان می باشد و اندازه درختان بر روی آن ۶۵ تا ۷۵ درصد درختان بذری می باشد. پایه M7 با دامنه وسیعی از خاک ها و اقلیم ها سازگاری دارد. پایه M7 نسبتا مقاوم به فیتوفترا می باشد. پایه M7 متحمل به اکثر بیماری ها می باشد. پایه M7 دارای […]

بیشتر ببینید

پایه گلابی Pyrodwarf

پایه گلابی پیرودووارف اصلاح شده کشور آلمان و یک پایه نیمه پاکوتاه کننده می باشد. پایه پیرودووارف باعث زودباردهی، محصول دهی بالا و تولید میوه یکدست می شود. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید پاجوش می باشد. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید […]

بیشتر ببینید

پایه گلابی OHF69

منشاء پایه گلابی OHF69 کشور آمریکا می باشد و یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد. مقاومت پایه OHF69 نسبت به کلروز و خشکی متوسط می باشد. پایه OHF69 دارای سیستم ریشه قوی می باشد. پایه OHF69 مقاوم به بیماری آتشک است. پایه OHF69 تمایل کمی به تولید پاجوش دارد. پایه OHF69 دارای عملکرد […]

بیشتر ببینید