نهال انگور قرمز بیدانه

انگور قرمز بیدانه میان رس بوده ، این رقم بیدانه می باشد، شکل حبه های انگور قرمز بیدانه گرد، اندازه حبه ها کوچک می باشد، انگور قرمز بیدانه دارای گوشت سفت، بی رنگ ، فاقد مزه مشخص می باشد ، اندازه خوشه های انگور قرمز بیدانه متوسط تا بزرگ و خوشه ها طویل با دم […]

بیشتر ببینید