انگور قزل اوزوم

400,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

انگور قزل اوزوم دیررس می باشد، اندازه حبه های انگور قزل اوزوم بزرگ می باشد، شکل حبه های انگور قزل اوزوم بیضی می باشد، اندازه خوشه های انگور قزل اوزوم بزرگ بوده انگور قزل اوزوم دارای مصرف تازه خوری می باشد و این رقم انگور مناسب برای نگه داری در سردخانه و حمل و نقل می باشد.