قالب وردپرس

چشم انداز

استان آذربایجان غربی یکی از مهمترین مراکز تولید کشور به شمار می‌رود بطوریکه بخش عمده‌ای از نهال‌های تولیدی استان به خارج از استان صادر می‌شود. طبق برآورد موجود از طرف مسئولین باغبانی استان، سالانه حدود ۰۰۰,۰۰۰,۲۰ نهال درختان مثمر در این استان تولید و توزیع می شود.
در سراسر کشور جمعا یازده موسسه تولید نهال به شیوه کشت بافتی وجود دارند که برآورد می‌شود این یازده موسسه جمعا فقط تعداد ۰۰۰,۰۰۰,۵ اصله نهال و پایه رویشی تولید می‌کنند.
با معرفی و ترویج نهال‌های اصلاح شده جدید، زودبازده، پر‌محصول و مقاوم به آفات و امراض و با افزایش آگاهی‌های کشاورزان، تمایل کشاورزان به استفاده از پایه‌های رویشی و پربازده روز به روز افزایش می‌یابد.
شرکت اروم زیست تاک با احساس مسولیت سنگین در تامین نیاز مبرم باغداران عزیز به حجم انبوه پایه های رویشی، برنامه تولید ۰۰۰,۵۰۰ اصله پایه در سال آتی و نهایتا تولید ۵ میلیون اصله در میانمدت را برنامه ریزی کرده است.