پایه گیلاس و آلبالو Maxma60
پایه گیلاس و آلبالو Maxma60

پایه ماکسما ۶۰ اصلاح شده در کشور آمریکا و دورگ محلب ومازارد می باشد. پایه ماکسما ۶۰ دارای سیستم ریشه قوی و استقرار خوب می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به نماتد می باشد. این پایه مقاوم به خشکی می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به سرمای زمستانه می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به پوسیدگی طوقه ( فیتوفترا ) می باشد. پایه ماکسما ۶۰ مقاوم به کلروز ناشی از کمبود آهن می باشد و سازگاری خوبی با خاک های آهکی دارد. پایه ماکسما۶۰ مقاومت کامل به بیماری شانکر باکتریایی دارد. پایه ماکسما ۶۰ با دامنه وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و متحمل به خاک هایی که دارای زهکشی مناسب نیستند می باشد. پایه ماکسما ۶۰ سازگار به انواع ارقام گیلاس و آلبالو بوده و باعث زودباردهی و محصول دهی بالا می شود. این پایه دارای عادت رشد عمودی می باشد. برای افزایش باردهی درخت بایستی هر سال هرس شود. فواصل کاشت درختان پیوندی بر روی این پایه به صورت ۵*۴ متر پیشنهاد می گردد. ارتفاع گیلاس پیوندی بر روی پایه ماکسما ۶۰ تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد.