پایه گلابی Pyrodwarf
پایه گلابی Pyrodwarf

پایه گلابی پیرودووارف اصلاح شده کشور آلمان و یک پایه نیمه پاکوتاه کننده می باشد. پایه پیرودووارف باعث زودباردهی، محصول دهی بالا و تولید میوه یکدست می شود. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید پاجوش می باشد. پایه پیرودووارف دارای استقرار مطلوب در خاک و عدم تمایل به تولید پاجوش می باشد. پایه پیرودووارف دارای تحمل بسیار بالا به سرمای زمستان می باشد. پایه پیرودووارف دارای سیستم ریشه قوی می باشد. پایه پیرودووارف متحمل به pH بالا و عدم حساسیت به کلروز ناشی از کمبود آهن در خاک های قلیایی می باشد. پایه پیرودووارف دارای مقاومت متوسط نسبت به بیماری آتشک می باشد. ارقام مختلف گلابی اروپایی روی این پایه پیوند می شوند. پایه پیرودووارف باعث پاکوتاهی و امکان ایجاد باغات بسیار متراکم را فراهم میکند. استفاده از پایه پیرودووارف باعث سهولت در برداشت میوه و سایر عملیات کشاورزی می شود. استفاده از داربست و سیم کشی برای بستن شاخه های آویزان توصیه می شود. برای پایه های پیرودووارف فاصله کاشت ۲*۴ یا ۳*۴ توصیه می شود.