نهال گوجه سبز سردری
نهال گوجه سبز سردری

زمان رسیدن گوجه سبز سردری اوایل خرداد ماه می باشد گوجه سبز سردری بسیار آبدار و لذیذ است. نهال های گوجه سبز سردری تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی درخت های گوجه سبز سردری شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به گوجه سبزهای پایه بذری می شود. ارتفاع درختهای گوجه سبز پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد.