سیب رد دلیشز دیررس یوده، شکل میوه رد دلیشز کروی کشیده و اندازه آن بزرگ می باشد رنگ رویی میوه رد دلیشز قرمز می باشد و دارای سفتی بافت خوب و طعم خیلی خوب می باشد نهال های سیب رد دلیشز تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه M7 هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده است این پایه باعث زود باردهی سیب ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به سیب های پایه بذری می شود. ارتفاع سیب های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۳ تا ۴ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد .
نیمه پا کوتاه شدن درخت سیب پیوندی بر روی این پایه ها باعث می شود که مدیریت باغ های احداث شده با این نهال ها بسیار آسان تر از مدیریت باغ های سنتی شود و عملیات داشت و برداشت در این باغ ها بسیار راحت تر انجام شود. سیب رد دلیشز نیاز به رقم گرده افشان دارد.