نهال انگور لعل سیاه
نهال انگور لعل سیاه

انگور لعل سیاه دیررس بوده ، اندازه حبه های انگور لعل سیاه متوسط می باشد ، شکل حبه های انگور لعل سیاه گرد می باشد، اندازه خوشه های انگور لعل سیاه متوسط می باشد، این رقم متحمل به خشکی و آهک خاک می باشد و نحوه مصرف انگور لعل سیاه مصرف تازه خوری می باشد.