نهال آلو اختری
نهال آلو اختری

زمان رسیدن میوه آلو اختری اواسط مرداد ماه می باشد، رنگ میوه آلو اختری بنفش مایل به سیاه می باشد، میوه آن درشت به شکل گرد با گوشتی سفت و آبدار و نوع مصرف آن تازه خوری و خشکباری می باشد، میوه آلو اختری قابلیت انبارداری به مدت ۵ ماه را دارد. نهال های آلو اختری تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند  که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی آلو ها شده  ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر  نسبت به آلو های پایه بذری می شود. ارتفاع آلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد.  نهال آلو اختری نیاز به رقم گرده افشان ندارد.