منشور اخلاقی

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

۱)انسجام و یکپارچگی
با این باور که تعهد وفاداری و احساس تعلق به شر کت از مصادیق تحکیم و یکپارچگی سازمانی است متعهد می شویم که به عنوان یک عضو فعال در پیکره ای واحد و منسجم عمل نموده و همواره در جهت هماهنگی و پیشرفت هرچه بیشتر آن تلاش کنم.چنانچه به فرض بعید در عملکرد یکی از همکاران رفتاری نا مطلوب مشاهده کنیم که به زیان شرکت و مجموعه باشد، وظیفه خود می دانیم به نحوی شایسته در برطرف کردن این نقصیه بکوشیم.

۲) رعایت قوانین و مقررات
با این باور که انجام وظایف شغلی و فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف عالیه شرکت در گرو رعایت قوانین است،خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای آنها می دانیم.

۳) رفتار منصفانه و قانونمند
کارمندان به تمامی ارزش های سازمانی،همکاران و دیگران احترام گذاشته و پذیرای آن هستند.
ارزش های شخصی مورد انتظار عبارت است از : صداقت و درستی، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری، حسن سلوک، آراستگی و متانت.
رفتار کارمندان در زندگی خصوصی خودشان به نحوی است که موجبات اعتلاء اعتبار و حسن شهرت شرکت را فراهم نماید.

۴) خط مشی اخلاقی شرکت در قبال کارکنان
الف) ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران
ب) فرصت ارتقاء شغلی
ج) تأمین رفاه
د) برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی
ه) نظام عادلانه پاداش
و) تلاش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی
ز) شایسته سالاری از جمله مواردی است که شرکت در قبال کارکنان خود را مسئول می داند.

۵) حفاظت از دارائی های شرکت
سوء استفاده کارکنان و یا اشخاص ثالث از دارائی های مشهود و یا نامشهود شرکت ممنوع بوده و شرکت تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد نمود.

۶) وظیفه کارکنان و شرکت در قبال یکدیگر و سایر مشتریان
الف – وظیفه شناسی ، وقت شناسی ، آراستگی ظاهر ، حذف تشریفات زائد.
ب – رعایت اصول ، امانتداری ، رازداری ، صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به شرکت.
ج – تلاش برای ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان هیئت مدیره.
د – تلاش برای ارتقای دقت ، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شرکت.
ه – توجیه کامل طرفهای تجاری شرکت و ایجاد روابط شفاف کاری با آنها
و- احترام حریم خصوصی طرفهای تجاری،همکاران و رقبا
ز- رعایت منزلت و حقوق انسانی و شهروندی
ی- صداقت و درستی در تبادل اطلاعات
ط- رفتار منصفانه با مشتریان شرکت (داخلی،خارجی)
ح- احترام به فرهنگ،آداب و سنن و اعتقادات همکار (اعم از خارجی یا ایرانی)

۷) الزامات و انتظارات
اهداف این منشور اخلاقی تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق الذکر حاصل خواهد شد. مسئولیت شخصی هریک از کارمندان، تعهد به این منشور اخلاقی است.
تمام کارمندان باید تشویق شوند که هرگاه متوجه شوند که کار خلافی در حال انجام است آنرا گزارش نمایند. این کار کمک خواهد کرد که از مسایل کوچک که به مسایل بزرگ منجر می شود جلوگیری بعمل آید.
همه مدیران مراقب انطباق رفتار کارکنان با این منشور می باشند

۸) ضمانت اجرا
عدم اجرای منشور فوق می تواند کارمند یا همکارانشان را در معرض مجازات های قانونی و مقرراتی قرار دهد.
تنبیهات انضباطی توسط کمیته انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و قطع رابطه همکاری (مطابق آئین نامه انضباطی) گردد.