حضور پرشور مردم شهرستان خوی در سمینار آموزشی، ترویجی با موضوع آشنایی با نهال های پایه رویشی و مزایای استفاده از آنها با همکاری شرکت اروم زیست تاک و جهاد کشاورزی شهرستان خوی

حضور پرشور مردم شهرستان خوی در سمینار آموزشی، ترویجی با موضوع آشنایی با نهال های پایه رویشی و مزایای استفاده از آنها با همکاری شرکت اروم زیست تاک و جهاد کشاورزی شهرستان خوی