به تاخیرانداختن زمان گلدهی درختان با هدف جلوگیری ازسرمازدگی یکی از آرزوهای باغدارانی است که همواره از سرمازدگی پیش بهاره خسارت دیده اند.
شروع گلدهی ویا جوانه زنی در درختان تابع شرایط هورمونی است و فعالیت ویا عدم فعالیت این هورمون ها درگیاه متاثر ازشرایط محیطی از قبیل دمای هوا، طول روز، رطوبت و… می باشد. با انجام برخی اقدامات می توان تا حدودی زمان ظهورگل در درختان را به تعویق انداخت
▫️محلول پاشی با ترکیباتی مانند اتفون Ethephon دوهفته قبل از تورم جوانه ها به نسبت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم درلیتر
▫️ محلول پاشی روغن ولک یک هفته قبل ازتورم جوانه ها به نسبت دوتاسه درصد
▫️ هرس دیر هنگام
▫️یخ آب زمستانه باغات یک ماه قبل از تورم جوانه ها