بازدید معاون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیئت همراه

بازدید معاون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیئت همراه از شرکت تعاونی اروم زیست تاک